Ra trải giường (ga trải giường) tiếng anh là gì?

Ga trải giường tiếng Anh là gì mọi người? Em tìm từ điển không có. Thanks
9 years ago
Asked 9 years ago
Hoài

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Ga giường hay ra giường là bed sheet Nệm hay đệm là mattress nhé
Answered 9 years ago
Kiên

Found Errors? Report Us.