Cho mình hỏi gấp tỉnh uỷ viên là gì và phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh xx là gì vs ạ????

one year ago
Vthm
Asked one year ago
Vthm

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Tỉnh ủy viên: Provincial party committee member hoặc Member of Provincial party committee. Phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội Hà Nội: Deputy chief of the national assembly delegation of Hanoi.
Kiss
Answered one year ago
Kiss

Tỉnh ủy viên = Provincial Chief of Community Party (Only communist party uses the term "Tỉnh Ủy") Phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội Hà Nội = Deputy Chief of Delegation of National Assembly of Hanoi.
Thế Hùng
Answered one year ago
Thế Hùng


Sponsored links