Cho mình hỏi là "công đoàn cơ sở" tiếng anh nói thế nào?

Category: English Grammar one year ago
phạm quỳnh
Asked one year ago

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Công đoàn cấp cơ sở là: grassroots trade union
Vân Ang
Answered one year ago
Vân Ang


Sponsored links