Mình muốn hỏi từ "liner can" nghĩa tiếng việt là gì vậy? đây là từ trong chuyên ngành xây dựng mà mình tìm mãi không thấy

Category: English Grammar one year ago
Dat Tran Quoc
Asked one year ago
Dat Tran Quoc

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Can liner là túi bóng bọc ngoài 1 hộp. Ví dụ cái thùng rác bạn muốn bỏ rác vào trong nhưng muốn bọc thùng rác 1 lớp túi bóng để dễ lấy mang đi đổ thì cái túi đó là can liner.
Lương
Answered one year ago
Lương


Sponsored links