Sự khác nhau giữa stick và sticker?

Sự khác nhau giữa stick và sticker là gì? Thanks nhiều nha.

4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
STICK là dán dính (I stick it on the wall).- Còn STICKER là hình dán (ie. hình dán của trẻ em)
Answered 12 months ago
Vô Thường