Sự khác nhau giữa run over và overrun?

Sự khác nhau giữa run over và overrun là gì? Em cảm ơn nhiều.

5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
RUN OVER là chạy cáng qua một thứ gì đó. --- Còn OVERRUN là đã chạy quá nhiều (ie. Your machine is overrun, cái máy của anh đã bị chạy quá nhiều)
Answered 2 years ago
Vô Thường