Sự khác nhau giữa remainder và reminder?

Sự khác nhau giữa remainder và reminder là gì? Em cảm ơn.

5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
REMAINDER là phần còn lại, chổ còn lại (ie. the remainder of his life là quãng đời còn lại của ông ta). / REMINDER là nhắc nhở, làm cho nhớ (ie. letter of reminder là thư nhắc nhở).
Answered 2 years ago
Vô Thường