Sự khác nhau giữa say và tell?

Sự khác nhau giữa say và tell là gì? Thank a lot.

4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Say thường dùng khi ai đó nói điều gì đó (ie. He said, ‘I’m not paying $50 for that.’ - Trong trường hợp này phải dùng chữ Say or past tense là said, chứ không thể dùng chữ Tell được). Tell thường dùng khi ai đó muốn nói với ai đó điều gì đó (ie. She told me that they were going on holiday. - Trong trường hợp này không thể dùng She said me được, mà bắt buộc phải dùng She told me...)
Answered 2 years ago
Vô Thường