Sự khác nhau giữa regard và regardless và regards?

Sự khác nhau giữa regard và regardless và regards là gì? Thank you.

4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
REGARD là lưu ý hay để ý. REGARDLESS là không cần lưu ý, không cần để ý. REGARDS thường dùng viết ở cuối thư, nó có nghĩa là Trân trọng, hoặc có nghĩa là những lời chúc tốt đẹp thể hiện sự tôn trọng, tình cảm hoặc chia buồn
Answered 2 years ago
Vô Thường