Sự khác nhau giữa regard và regardless và regards?

Sự khác nhau giữa regard và regardless và regards là gì? Thank you.

4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
REGARD là lưu ý hay để ý. REGARDLESS là không cần lưu ý, không cần để ý. REGARDS thường dùng viết ở cuối thư, nó có nghĩa là Trân trọng, hoặc có nghĩa là những lời chúc tốt đẹp thể hiện sự tôn trọng, tình cảm hoặc chia buồn
Answered 12 months ago
Vô Thường