Sự khác nhau giữa period và full stop?

Sự khác nhau giữa period và full stop là gì? Thanks.

4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
PERIOD hay FULL STOP hay DOT, đều cùng một nghĩa là chấm ở cuối câu. PERIOD thì người Mỹ thường dùng. FULL STOP thì người Anh thường dùng. Văn nói người ta thường dùng "Full stop" để bày tỏ là đã nói hết ra rồi và không muốn nói them gì nữa.
Answered 2 years ago
Vô Thường