Sự khác nhau giữa overtake và takeover?

Sự khác nhau giữa overtake và takeover là gì? Thanks nhiều nha.

5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
TAKE OVER là một động từ (verb) có nghĩa là để kiểm soát công ty bằng cách mua hầu hết cổ phần của nó. Hoặc He will take over your job, có nghĩa là anh này sẽ làm công việc của anh. TAKEOVER là một danh từ (noun) được sử dụng khi một tổ chức giành quyền kiểm soát công ty bằng cách mua hầu hết cổ phần của công ty. (ie. In September 2018 ANZ BANK their takeover of Viet Combank.) OVERTAKE là Vượt qua có nghĩa là bắt kịp với ai đó hoặc một cái gì đó trước mặt bạn và vượt qua anh ta. (ie. overtake that car là vượt qua mặt xe auto đó.)
Answered 2 years ago
Vô Thường