Sự khác nhau giữa now và know?

Sự khác nhau giữa now và know là gì? Em cảm ơn nhiều.

6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hai chữ NOW và KNOW, hoàn toàn khác. NOW là bây giờ, hiện tại (ie I want to go there now). Còn KNOW là biết, có thể là quen biết (ie. I know him), có thể là được biết (be aware), hoặc biết (ie. I know how to do that - Tôi biết làm việc đó).
Answered 3 years ago
Vô Thường

Please register/login to answer this question.  Click here to login