Sự khác nhau giữa most và mostly?

Sự khác nhau giữa most và mostly là gì? Em cảm ơn.

4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
MOST là lớn nhất, nhiều nhất, hầu hết, phần lớn, đa số (ie. most people think so - hầu hết mọi người đều nghĩ như vậy) --- MOSTLY được sử dụng chủ yếu để chỉ ra rằng một tuyên bố nói chung là đúng, ví dụ như đúng về phần lớn của một nhóm sự vật hoặc con người, hầu hết mọi thời gian, hoặc đúng trong hầu hết các khía cạnh. (ie. I am working with mostly highly motivated people...Tôi đang làm việc với những người có động lực cao. --- Hoặc là Cars are mostly metal...Ô tô chủ yếu là kim loại.)
Answered 2 years ago
Vô Thường