"tối tân" tiếng Nga là gì?

Mình muốn hỏi là "tối tân" dịch thế nào sang tiếng Nga? Спасибо большое.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
tối tân từ đó là: суперсовременный; ультрасовременный; последний; современность; современный; новейщий; модернизировать; модернизация
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.