"reta" tiếng Nga là gì?

Cho tôi hỏi "reta" nói thế nào trong tiếng Nga?
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
reta từ đó là: холодать
Answered 4 years ago
Rossy