"Thứ trưởng Thường trực" tiếng anh là gì?

Dịch hộ em câu: Hôm nay thứ trưởng thường trực bộ y tế thăm và làm việc tại Nghệ An. Thứ trưởng thì em biết còn tường trực dịch như thế nào cho thuận?
6 years ago
Asked 6 years ago
Xuyến

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Permanent Deputy Minister
Answered 6 years ago
Khiêm

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.