"Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn" tiếng anh là gì?

Giúp tôi dịch câu này sang tiếng anh: Tôi có cuộc hẹn với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ngày mai. Thanks nhiều.
3 years ago
Asked 3 years ago
Huệ

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Minister of Agriculture and Rural Development
Answered 3 years ago
Bibi

Please register/login to answer this question.  Click here to login