"Good words and no deeds" dịch thế nào?

"Good words and no deeds" tiếng anh là gì vậy? Dịch như thế nào cho đúng? Em cảm ơn.
5 years ago
Asked 5 years ago
Bich Xuan

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Good words and no deeds" tiếng anh là: Hay nói thì chẳng hay làm hoặc dịch là "Chỉ được cái trạng mồm"
Answered 5 years ago
Vĩnh Xuân