Phân biệt các từ thể hiện sự yêu cầu: demand, expect, require?

Ai có thể giúp mình phân biệt các từ thể hiện sự yêu cầu: demand, expect, require?
4 years ago
Asked 4 years ago
Bao Ngoc

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
DEMAND: đòi hỏi, yêu cầu gì đó rất kiên quyết, nói rất kiên quyết rằng ai nên làm gì đó hoặc có gì đó. REQUIRE: yêu cầu (nghĩa trang trọng và ở câu bị động), yêu cầu ai làm hay có gì đó, nhất là bởi vì điều đó là cần thiết dựa theo luật lệ, nguyên tắc hay tiêu chuẩn. EXPECT: mong đợi, yêu cầu rằng ai nên làm, có cái gì đó hoặc là một người như thế nào (nhất là vì đó là nghĩa vụ hay trách nhiệm của họ).
Answered 4 years ago
Lan