Sponsored links

"Qua cầu rút ván" tiếng anh là gì?

Dịch giúp em câu "Qua cầu rút ván" sang tiếng anh với ạ.

4 years ago
Asked 4 years ago
Bao Ngoc

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Qua cầu rút ván: Burn one's bridges
Answered 4 years ago
Anh Van

Qua cầu rút ván là câu thành ngữ có ý ám chỉ những người vô ơn, bội nghĩa. Phải thật cẩn thận nhen, "Burn one's bridges" không phải là "Qua cầu rút ván".
Answered 4 years ago
AnhSponsored linksSponsored links