"tear" có các cách phát âm nào?

Có thể chỉ cho mình "tear" có các cách phát âm nào và nghĩa của chúng?
5 years ago
Asked 5 years ago
Vai

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
/tir/ (n) : nước mắt; / ter/ (n) : chỗ rách; /ter/ (v) : xé, làm rách
Answered 5 years ago
Liên