Finding Dory là gì?

Finding Dory là gì? Thấy nhiều người nói xem Finding Dory. Dịch sang tiếng việt có nghĩa gì?
5 years ago
Asked 5 years ago
Bờm

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Finding Dory dịch sang tiếng Việt là "Đi tìm Dory". Dory là tên riêng. Nếu nghĩa tiếng việt của từ dory là cá dây. Dịch trắng tuột ra là "Đi tìm cá dây". Nhưng có lẽ ở đây Dory là tên riêng nên dịch "Đi tìm Dory" là hợp lý nhất.
Answered 5 years ago
Anh Van