Cách thêm đuôi es vào danh từ số nhiều ?

Ai có thể giúp mình cách thêm es vào danh từ số nhiều được không ?
4 years ago
Asked 4 years ago
Trang

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
các danh từ kết thúc là ch, x, s, hoặc phát âm là s
Answered 4 years ago
Nhung

Có đúng khi nói số nhiều của "stomach" là "stomaches" không? Cẩn thận nhen. Còn số nhiều của "potato" thì sao?
Answered 4 years ago
Anh