Một số cụm từ với giới từ IN ?

Ai có thể giúp mình đưa ra một số cụm từ với giới từ IN được không?
4 years ago
Asked 4 years ago
Bao Ngoc

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
In love : đang yêu. In fact : thực vậy. In need : đang cần. In trouble : đang gặp rắc rối. In general : nhìn chung. In the end : cuối cùng. In danger : đang gặp nguy hiểm. In debt : đang mắc nợ. In time : kịp lúc. In other words : nói cách khác. In short : nói tóm lại. In brief : nói tóm lại. In particular : nói riêng. In turn : lần lượt.
Answered 4 years ago
Phuong Anh