Nhận biết cấu trúc đảo ngữ?

Có thể chỉ cho em cách nhận biết cấu trúc đảo ngữ?
4 years ago
Asked 4 years ago
Linh Tran

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
#1. Trạng ngữ phủ định hoặc các từ giới hạn (hardly, seldom, rarely, little, nerver) đứng đầu câu #2. Các trạng từ thường theo sau bằng hình thức đảo ngữ: never, seldom, rarely, hardly, no sooner …than, only by, only in this way, not only …but also, only then, only later, not often, scarcely ..when #3. Only after, only when, only if, not until/ till có hình thức đảo ngữ ở mệnh đề chính. #4. Câu điều kiện bỏ if ==> đảo ngữ
Answered 4 years ago
Minh