I have a habit of....?

Giúp mình cấu trúc I have a habit of....?
4 years ago
Asked 4 years ago
ha

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
+ Danh từ/ Ving: tôi có thói quen làm việc gì đó
Answered 4 years ago
trungkien