35 tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi 35 tiếng anh là gì?
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
35 tiếng anh là thirty five
Answered 4 years ago
Bờm

35 là dê ? Nếu là dê, thì tiếng Anh là flirt (verb) hay flirting.
Answered 2 years ago
Vô Thường