30 04 tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi là 30 04 tiếng anh là gì?
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
30/04 tiếng anh là: April Thirtieth. Còn nếu ý bạn nói là ngày thống nhất đất nước thì là: Reunion day
Answered 4 years ago
Van Anh