"Lạy hồn" tiếng anh là gì?

Bạn em thỉnh thoảng nói "Lạy hồn" vậy dịch sang tiếng anh là gì?
4 years ago
Asked 4 years ago
Xuan Lan

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
penis
Answered 4 years ago
Mat

Dùng Google Translate thì "Oh my God" nhưng anh thấy không đúng lắm. :-)
Answered 4 years ago
Nha Trang

Gimme a break
Answered 4 years ago
Hurjun