"Will" dịch sang tiếng việt là gì?

Cho tôi hỏi chút "Will" dịch sang tiếng việt là gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Will" dịch là: ý chí, chí, ý định, lòng. Ex: will can conquer habit = ý chí có thể chế ngự thói quen. Ex: strong will = ý chí mạnh mẽ. Ex: lack of will = sự thiếu ý chí. Ex: free will = tự do ý chí. Ex: it is my will that... = ý tôi muốn rằng.... Ex: where there's a will there's a way = (tục
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.