"Supplementary benefit" có nghĩa gì?

Em muốn hỏi chút "Supplementary benefit" có nghĩa gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Supplementary benefit" từ đó là: Trợ cấp bổ sung. - Khoản thanh toán duy trì thu nhập mà đã có lúc tạo thành một phần của hệ thống an sinh xã hội của Anh quốc. Các khoản thanh toán được trả cho những người không có việc làm đồng thời không đi học chính quy và những người mà nguồ
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login