UMPG đầy đủ là gì?

Cụm UMPG đầy đủ là gì? Thank you mọi người.

5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links

Trong thương mại UMPG từ này viết tắt của: Universal Music Publishing Group

Answered 5 years ago
Rossy