"Installation" có nghĩa là gì?

Em muốn hỏi "Installation" có nghĩa là gì?
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Installation" tiếng việt là: sự đặt (hệ thống máy móc, hệ thống sưởi...); sự đặt (ai) vào (nơi nào, tình trạng nào...)
Answered 4 years ago
Rossy