"Degranulation" có nghĩa là gì?

Mình muốn hỏi "Degranulation" có nghĩa là gì?
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Degranulation" đó là: quá trình mất hạt nhỏ (của bạch cầu)
Answered 4 years ago
Rossy