"Internalization" dịch thế nào?

Cho em hỏi là "Internalization" dịch thế nào?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Internalization" nghĩa tiếng việt đó là: Nội hoá. - Một tình huống trong đó một ngoại ứng, thường là ngoại ứng phi kinh tế, được tính toán đến và SẢN LƯỢNG của hàng hoá gây ra tác động không tốt được giảm xuống mức tối ưu, đồng thời vẫn tồn tại một lượng ngoại ứng tối ưu, nghĩa là chi p
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login