"Upcountry" có nghĩa gì?

Cho tôi hỏi là "Upcountry" có nghĩa gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Upcountry" tiếng việt đó là: nội địa, xa bờ biển. Ex: an upcountry town = một thành phố xa bờ biển
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.