"Social studies" có nghĩa là gì?

Mình muốn hỏi "Social studies" có nghĩa là gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Social studies" tiếng việt đó là: khoa học xã hội (nhóm những vấn đề có liên quan đến những con người trong xã hội bao gồm học, học, và địa lý)
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.