"Foreign investment" có nghĩa là gì?

Mình muốn hỏi chút "Foreign investment" có nghĩa là gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Foreign investment" dịch sang tiếng việt là: Đầu tư nước ngoài. - Thường chỉ là đầu tư của một nước khác do các công ty hay cá nhân tiến hành và khác với viện trợ chính phủ.
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.