"Stroke" có nghĩa là gì?

Mình muốn hỏi "Stroke" có nghĩa là gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Stroke" dịch sang tiếng việt là: cú, cú đánh, đòn. Ex: to receive 20 strokes = bị đòn. Ex: stroke of sword = một nhát gươm. Ex: killed by a stroke of lightning = bị sét đánh chết. Ex: finishing stroke = đòn kết liễu
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.