"Pregnant" có nghĩa là gì?

Mình muốn hỏi là "Pregnant" có nghĩa là gì?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Pregnant" từ đó là: có thai, có mang thai, có chửa. Ex: to make pregnant = làm cho có mang. Ex: she is pregnant for three months = bà ta có mang được ba tháng
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login