"Leisured" có nghĩa là gì?

Em muốn hỏi "Leisured" có nghĩa là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Leisured" tiếng việt đó là: có nhiều thì giờ rỗi rãi, nhàn hạ. Ex: leisured classes = những lớp người nhàn hạ
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login