"General" nghĩa là gì?

Cho mình hỏi là "General" nghĩa là gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"General" dịch sang tiếng việt là: chung, chung chung. Ex: a matter of general interest = một vấn đề có quan hệ đến lợi ích chung; một vấn đề được mọi người quan tâm. Ex: to work for general welfare = làm việc vì phúc lợi chung. Ex: general opinion = ý kiến chung. Ex: general knowledge = kiến thức chung,
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.