"Ostensible" có nghĩa gì?

Em muốn hỏi là "Ostensible" có nghĩa gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ostensible" tiếng việt là: bề ngoài là, làm ra vẻ là, nói ra vẻ là (để che giấu sự thật). Ex: his ostensible errand was to... = mục đích cuộc đi của hắn bề ngoài ra vẻ là...
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.