"Colligative" là gì?

Em muốn hỏi là "Colligative" là gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Colligative" tiếng việt là: (vật lý) lệ thuộc vào số lượng hơn vào đặc tính các hạt. Ex: The pressure of a gas is a colligative property = áp suất của một khí là đặc tính phụ thuộc vào số lượng
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.