LTDA là gì?

Ai biết cho mình hỏi LTDA là gì? Cảm ơn mọi người.

5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links

Trong kinh tế LTDA có nghĩa là: Limitada

Answered 5 years ago
Rossy