"Go at" có nghĩa gì?

Cho em hỏi chút "Go at" có nghĩa gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Go at" đó là: cự lại, chống lại, đánh lại, xông vào đánh. Ex: to go at the eneny = xông vào đánh kẻ thù. Ex: they went at it tooth and nail = họ chống cự lại kịch liệt điều đó làm việc hăng hái. Ex: he went at it with all his heart = nó chuyên tâm làm việc đó, nó dốc hết tâm trí vào việc đó
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.