"sự xác định vị trí (bằng tọa độ)" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "sự xác định vị trí (bằng tọa độ)" tiếng anh là từ gì? Thank you.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Sự xác định vị trí (bằng tọa độ) từ đó là: position fixing
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.