"ống khói được chằng giữ" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "ống khói được chằng giữ" tiếng anh nói thế nào?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Ống khói được chằng giữ từ đó là: guyed stack
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login