"môn tin học" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi là "môn tin học" tiếng anh nói thế nào? Thanks.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Môn tin học đó là: informatics
Answered 7 years ago
Rossy

Môn tin học người Mĩ thường gọi là: Computer Science
Answered 3 years ago
Harley

Các câu ví dụ về môn tin học bạn tham khảo:
1. The informatics department is a relatively new department in the university. - Khoa tin học là một khoa khá mới trong trường đại học.
2. The informatics department specializes in information systems and technology. - Khoa tin học chuyên về hệ thống thông tin và công nghệ.
3. Informatics is the study of computer systems and their application to science and society. - Tin học là ngành học về hệ thống máy tính và ứng dụng của chúng vào khoa học và xã hội.
4. He started working in the informatics department at the age of 20. - Anh bắt đầu làm việc tại khoa tin học năm 20 tuổi.
5. I work in the informatics department. - Tôi làm việc trong bộ phận tin học.
6. Informatics is a branch of computer science. - Tin học là một nhánh của khoa học máy tính.
7. He was a good informatics teacher. - Anh ấy là một giáo viên dạy tin học giỏi.
8. The informatics teacher was very happy about the students' performance. - Cô giáo dạy Tin học rất vui về tiết mục của học sinh.
9. His teacher, an informatics expert, taught him a lot. - Người thầy của anh, một chuyên gia tin học, đã dạy anh rất nhiều điều.
10. Informatics is a science that studies the study of computers. - Tin học là một môn khoa học nghiên cứu về máy tính.
Answered 4 hours ago
Anh Thư

Ezoicreport this ad

Found Errors? Report Us.