Proforma invoice là gì?

Proforma invoice là gì vậy?
8 years ago
Asked 8 years ago
Ban Căng

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Proforma invoice là hóa đơn chiếu lệ loại giấy tờ để thỏa thuận giữa người mua và người bán về mặt hàng nào đó. Tuy nhiên nó khác với commercial invoice là không dùng để thanh toán bởi vì nó không phải là yêu cầu đòi tiền.
Answered 8 years ago
Anh Thư

Please register/login to answer this question.  Click here to login